Amaç
   Süre
   Son Kayıt
   Koşullar
   Eğitimci
   Seminer İçeriği
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girişimci-Kobi Yöneticisi Yetiştirme ve Geliştirme Sertifika Programı

AMAÇ Girişimci olarak yeni kurulmakta olan veya kurulmuş bulunan bir şirketin mali, hukuki, finansal bütün iş akış süreçlerinin uygulamalı olarak tanıtıldığı ve bir yönetici bakışaçısıyla bu konularda bilinmesi gereken hususların uygulama örnekleriyle birlikte katılımcılara aktarılmaya çalışıldığı programda bir kobi yöneticisinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

SÜRE 108 saat

SON KAYIT Programların başlangıç tarihlerinden 3 gün önce kayıtlar kapatılmaktadır.
(Kontenjan her grup için 20 kişi ile sınırlı tutulmaktadır.)

KOŞULLAR Ödeme koşulları hakkında lütfen eğitim koordinatörlüğümüz ile temasa geçiniz: info@dtr.com.tr

Uygulama örnekleri ile beraber ders kitapları ve coffee-break ikramları da ücrete dahildir.
Seminerler, Divan City Istanbul'da yapılmaktadır.

EĞİTİMCİALİ DÖLEK

İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ne bir süre devam ettikten sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ne geçen ve buradan mezun olan Dölek, aynı üniversitede yüksek lisans çalışması da yapmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde 3 yıl kadar araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra istifa ederek görevinden ayrılmış ve dış ticaret alanında kariyerine devam etmiştir.

Dış ticaret, nakliye ve gümrük sektörlerinde değişik firmalardaki çalışma hayatının ardından eğitim-danışmanlık sektörüne geçmiş olan Dölek, son sekiz senedir aktif olarak dış ticaret alanında eğitim ve seminer faaliyetlerine devam etmektedir. Bugüne kadar bazı vakıf üniversitelerinde misafir öğretim görevlisi olarak dış ticaret alanında dersler de vermiş olan Dölek, genel katılıma açık seminerlerin yanı sıra pek çok firmaya kurum içi eğitim ve danışmanlık hizmetinde bulunmuştur.

İki sene kadar NTVMSNBC’de ekonomi yazarı olarak dış ticaret alanında haftalık yazılar yayınlamış, çeşitli gazete ve dergilerde yazılarıyla yer almış, bazı sirküler, dergi ve kitap yayınlarının editörlüğü görevinde rol almış olan Dölek’in dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları alanında yayınlanmış 8 adet kitabı bulunmaktadır.NEVZAT ERDAĞ

1967 yılında Kars'ta doğdu...
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi...
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programına Katıldı...
Mali Müşavir, Eğitimci, Yazar, Yönetim Danışmanı...
Halen farklı sektörlerde firmaların müşavirliğini ve onlarca firmanın yönetim danışmanlığını yapmakta...


Yayınlanmış mesleki kitapları;

1. Türk vergi sistemi (vergi suç ve cezaları vergi avantajları)
2. Denetim müessesesi(mali denetim)
3. Tekdüzen hesap planı
4. Marka patent
5. Elektronik ticaret(hukiki, vergi ve elektronik boyutu ile)
6. Şirketler
7. Kayıt dışı kara para yolsuzluk

Yayınlanmış diğer eserleri
1. Can özüm (Şiir)
2. Sahibini bilen şiirler(Şiir)
3. Duygularla söyleşi (makaleler)


Yayınlanmış makaleler
1. Sosyal içerikli 15
2. Mesleki 20


OSMAN ARSLAN TUNÇELLİ

1944 Çanakkale doğumlu olup, Master eğitim ve çalışmalarını İşletme Yönetimi konusunda İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü'ne tamamlamıştır. Alarko, Trans Teknik v.b. büyük holdingler başta olmak üzere genelde üst kademe yöneticisi ve ayrıca T. Ticaret Bankası Genel Müdürlük orta vadeli krediler sorumlusu olarak da çalışmıştır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ruhsatı da bulunan Osman A. Tunçelli ayrıca Avukatlık stajı yapmıştır. Medya ve dergilerde bütçe, bütçe kontrol, finans, raporlama teknikleri, kobiler, e-ticaret, B2B, B2C, e-portallar/platformlar, toplam kalite ve kalite iç denetimi vb gibi alanlar ve konularda derleme ve makaleleri yayınlanmıştır.

Bilişim, internet ve teknoloji yönetimi kurultay ve kongrelerinde ilgili konularda sunumları gerçekleştirmiş ve ayrıca yayımlanmıştır. Muhtelif kurum ve kuruluşlarda 5200 saati aşan sürelerde eğitim ve sunum gerçekleştiren Tuncelli, ayrıca birçok firmada yönetim müşavirliği çalışmalarında da bulunmuştur. KOBİLER-I isimli eseri yayın hayatına girmek üzere hazırlanmaktadır. Osman A.Tunçelli, İMED (Danışma Kurulu Üyesi), TBD/İST (Denetim Kurulu Başkanı), ÇEKÜL, Ç.Y.D.D., AEL, ECDL, TOSYÖV ve T.Voleybol Vakfı üyesidir.

SEMİNER İÇERİĞİ

  ŞİRKET KURULUŞU VE FONKSİYONLARI / ŞİRKETLERE GENEL BAKIŞ

•  Şirket İşlemleri, Kuruluş, Tasfiye ve Birleşme Uygulamaları

•  Kişilik Tanımlaması –Gerçek Kişi / Tüzel Kişi-

•  Vergisel Mükellefiyet Tanımlaması

•  Gelir Vergisi Mükellefiyeti, Kurumsal Mükellefiyet

•  Şirketlere Genel Bakış (Adi Şirket, Adi Komandit Şirket, Anonim Şirket, Komandit Şirket, Kolektif Şirket, Limited Şirket, Yabancı Uyruklu Şirket)

•  Örnek Uygulama I (Tüm İşlemleri ile Limited Şirket Kuruluşu)

•  Örnek Uygulama II (Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye'de Şube Açma Prosedürü)

 

   YÖNETİM FONKSİYONLARI

•  İşletme, Kurum ve Kuruluş ile İlgili Analiz

•  Yönetim Nedir? Yönetici Kimdir?

•  Yönetim Fonksiyonunun Gerekliliği ve Kapsamı

•  Yönetim Süreci Evreleri

•  İşletmenin Fonksiyonları

•  Girişimci ve Girişimciliğin Özellikleri ve Fonksiyonları

•  Girişimci ve Kobi Yöneticisinin Organizasyondaki Yeri ve Bölümlerle Olan İlişkileri

 

  İŞ HUKUKU VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ

•  İşe Giriş, İşten Çıkış, Ücretli İzin

•  İhbar Önelleri ve İhbar Tazminatı

•  Hizmet Akdi, Fesih ve Şartları

•  Kıdem Tazminatı

•  İş Kur Uygulamaları ve İşsizlik Sigortası

•  Asgari Ücret Kavramı ve İşçinin Firmaya Olan Maliyeti

•  SSK Mevzuatına Bakış, İşçi-İşveren İlişkileri ve Sorumluluklar

•  Örnek Uygulamalar (İşçi Maliyetlerinin Hesaplanması)

 

  YÖNETİME MALİ AÇIDAN BAKIŞ

  TEMEL MUHASEBE

•  Temel Muhasebe Uygulamaları

•  Tek Düzen Hesap Planı

•  Muhasebenin Temel Kuramları

•  Belgeden Bilançoya İş Akışları

•  Dönem Sonu İşlemleri

•  Yeniden Değerleme, Amortisman Yöntemleri, Reeskont

•  Finansman Gider Kısıtlaması, Kar Zarar Hesapları

•  Kar Dağıtımı ve Muhasebe Süreci

•  Beyanname Düzenlerken Dikkat edilecek Hususlar

•  Ücret Bordrosu Hazırlama

•  Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerine Genel Bakış

•  Muhasebede Sık Yapılan Hatalar

•  Örnek Uygulama (Muhasebe Kayıtlarına Örnekler)

 

  VERGİ HUKUKU

•  Vergi İdaresinin Yapısı

•  Vergi Suç ve Cezaları ve Kurtulma Yolları

•  Vergi Avantajları

•  Vergide Denetim ve Dikkat Edilecek Hususlar

 

  MALİ TABLOLAR ANALİZİ

•  Proforma (Bilanço, Gelir-Gider, Nakit Giriş ve Nakit Çıkışlar, Fon Akım) Tablolarının ve Kavramlarının Açıklanması

•  Plan, Program, Bütçe, Cash-Flow

•  Brüt İşletme ve Çalışma Sermayesi, Finansal Kaldıraç-Du Pont-Lewerage

•  Kaynaklar ve Kullanımlar

•  Mali Tabloların Eğilim ve Dağılım Yüzdeleri ile Analizi

•  Mali Tabloların Oranlar (Ratio) Yöntemi ve Analizi

•  Sabit, Değişken, Yarı Değişken Giderler Ayrımı ve Başa Baş Noktası Analizi

•  Örnek Uygulama I (Mali Tabloların Mali Tahlile Elverişli Hale Getirilmesi, Yorumu ve Açıklamaları)

•  Örnek Uygulama II (Mali Tabloların Yorumlama Kriterleri ve Problem Çözümleri)

 

  BÜTÇELEME VE BÜTÇE KONTROL TEKNİKLERİ

•  Temel Bütçeleme Kavramları, Tanımlar ve İlkeler

•  Bütçe Organizasyonu ve Bütçe Komitesi Oluşturma

•  Bütçeleme Çalışmaları Öncesi Çalışmalar ve Tebliğler

•  Bütçeleme Zinciri

•  Bütçe Çeşitleri (Gelir, Gider, Yatırım, Bilanco, Nakit Akış Bütçeleri)

•  Örnek Uygulamalar (Bütçe Kontrol Teknikleri)

 

•  YÖNETİME FİNANSAL BAKIŞ VE PARANIN YÖNETİMİ

•  Genel Finansman Kavramları ve Finansal Analiz

•  Bilanço / Gelir-Gider Tablosu

•  Mali Tablolar Analizinde Kullanılan Teknikler

•  Finansal Planlama Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

•  Planlamadan Bütçeye Geçiş

•  Bütçeden Finansmana Geçiş

•  Nakit İhtiyacın Temini ve Krediler

•  Factoring, Forfaiting İşlemlerine genel Bakış

•  Leasing / Avantajlar ve Finansal Açıdan Değerlendirilmesi

•  Gayri Nakti İhtiyacın Temini ve Finansal Tercihler

•  Örnek Uygulama I (Nakit Akış –Cash Flow- Nasıl Yönetilir?)

•  Örnek Uygulama II (Kredi Alım Dosyalarında Dikkat Edilecek Hususlar)

•  Örnek Uygulama III (İhracat Factoringi)

 

•  YÖNETİMDE RAPORLAMA TEKNİKLERİ

•  İşletme Yönetiminin Kontrolü İçin Üst Yönetime Sunulacak Raporlara Genel Bakış

(Performans Raporları, Sorumluluk Raporları, Diğer Bölüm Raporları)

•  Yönetimde Hangi Raporlar Hangi Yetkililere Sunulur?

•  Raporlamada Zamanlama

•  Örnek Uygulama (Örnek Raporlar Üzerinde Çalışmalar)

 

•  İŞLETMENİN KRİTİK HEDEFLER YOLUYLA YÖNETİMİ VE DENETİMİ

•  Kritik Hedeflerin Tayini

•  Kritik Hedeflerin Planlanması, Programlanması, Bütçelenmesi

•  Kritik Hedefler, Fiili Durum, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Hakkında Bilgiler

•  Kritik Hedef Raporunun Üst Yönetime Teslim Süresi

•  Kritik Hedeflerin Raporlanması

•  Örnek Uygulama (Kritik Hedef Raporlama Uygulaması)

 

•  YÖNETİMDE KURUMSALLAŞMAYA GEÇİŞ

•  Toplam Kaliteye Geçiş Öncesi Çalışmalar / ISO 9000:2000

•  Marka Tescili, “CE” Belgesi

•  Kalite İçi Denetimler

•  Kalite Çemberleri ve Takım Çalışmaları

•  Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme Teknikleri

•  PUKÖ-DEMING Çevrimi ve Mükemmeliyete Geçiş

•  İşletmelerde Toplam Kaliteye Geçiş ve Kurumsallaşma

 

•  İŞ PLANI (BUSINESS PLAN) UYGULAMALARI

•  Şirketlerde Planlamanın Önemi

•  İş Planı Hazırlama Teknikleri

•  İş Planında Bulunması Gereken Unsurlar

•  Hedefe Yönelik İş Planı Hazırlama ve Çeşitleri

•  Örnek Uygulama (İş Planı Üzerinde Çalışmalar)